Podmínky

Podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky, které se vztahují na používání internetového obchodu Popcards.nl. Můžete si přečíst nebo stáhnout podmínky.

Popcards.nl je internetový obchod, kde jsou nabízeny pohlednice, které si můžete zakoupit online. Níže naleznete všeobecné podmínky Popcards.nl, které platí, pokud používáte nabídky Popcards.nl. Popcards.nl vám doporučuje seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami. Používáte-li tento web, přijímáte podmínky používání tohoto webu, jakož i všeobecné podmínky Popcards.nl. Výslovně odmítáme jakékoli (nákupní) podmínky ostatních.

Tyto všeobecné podmínky platí od 1. července 2018.

Článek 1 Definice

V našich podmínkách máme na mysli:

My:
Internetový obchod Popcards.nl: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty, služby a přístup k digitálnímu obsahu spotřebitelům a podnikům na dálku.

Vy:
Fyzická osoba, která nevykonává výkon povolání nebo podnikání a uzavírá s námi smlouvu na dálku.

Smlouva na dálku:
Smlouva mezi společností Popcards.nl a vámi, při které se využívají techniky dálkové komunikace při prodeji produktu, služby nebo digitálního obsahu až do uzavření dohody včetně.

Technologie pro vzdálenou komunikaci:
Prostředky použité k uzavření dohody, aniž bychom vás a my byli ve stejné místnosti současně. Například prostřednictvím telefonu nebo internetu.

Doba reflexe:
Lhůta, ve které můžete využít práva na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení:
Vaše právo zrušit smlouvu o vzdálenosti ve lhůtě na rozmyšlenou.

Vzorový formulář pro výběr:
Evropan zahrnut do těchto podmínek vzor formuláře pro zrušení. Tento formulář nemusí být k dispozici, pokud nemáte právo na objednávku.

Den:
Kalendářní den.

Trvání transakce:
Smlouva na dálku u řady produktů, služeb nebo digitálního obsahu, jejichž dodací a / nebo nákupní povinnost se časem šíří.

Udržitelný datový nosič:
Jakýkoli nástroj - včetně e-mailu - který nám a vám umožňuje ukládat informace adresované nám nebo vám osobně nezměněným způsobem tak, aby budoucí konzultace nebo použití po dobu, která je v souladu s účelem, pro který je informace je určena.

Digitální obsah:
Data, která se vyrábějí a dodávají v digitální podobě.

Článek 2 Naše identita

Popcards.nl je internetový obchod společnosti Starring Partner BV.

Korešpondenční adresa:
Popcards.nl / Starring Partner BV
Rosariumlaan 1
3972 GE Driebergen

Utrecht, Nizozemsko
(bez návštěvní adresy)

Telefon: +31 (0) 6.10.18.20.33
Mail: info@popcards.nl

Starring Partner BV: Obchodní komora 28062012 / DPH NL8022.78.814.B01
Bankovní účet: Iban NL26 INGB 0656 9487 36 / Bic INGBNL2A.

Článek 3 Použití obecných podmínek

 1. Tyto smluvní podmínky se vztahují na každou nabídku od nás k vám a na každou dohodu uzavřenou na dálku mezi vámi a námi.
 2. Tyto všeobecné podmínky jsou pro vás k dispozici na našem webu před uzavřením smlouvy na dálku. Pokud si přejete, zašleme vám písemně všeobecné podmínky co nejrychleji zdarma.
 3. Pokud je smlouva na dálku uzavřena elektronicky, zpřístupníme vám tyto všeobecné podmínky elektronicky, na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy. Děláme to tak, abyste jej mohli snadno uložit na trvalý datový nosič. Pokud to není rozumně možné, uvedeme, kde a jak si můžete tyto všeobecné podmínky prohlížet elektronicky. Pokud o to požádáte, zašleme vám tyto všeobecné podmínky co nejrychleji zdarma elektronicky.
 4. Pokud se vedle našich všeobecných obchodních podmínek použijí zvláštní podmínky produktu nebo služby, použijí se také odstavce 2 a 3. Pokud platí protichůdné všeobecné podmínky, platí pro vás ty nejvýhodnější podmínky.

Článek 4 Informace o nabídce

 1. Před uzavřením nákupu obdržíte informace, které vám umožní řádně posoudit nabídku, jako je popis a obrázky produktu, služby nebo digitálního obsahu, které odpovídají realitě. Zjevné chyby nebo chyby v naší nabídce nás nezavazují k dodání. Dostanete také jasné informace o svých právech a povinnostech, například:
  - způsob, jakým je dohoda uzavřena;
  - celková cena, která má být zaplacena, včetně například nákladů na dopravu a DPH;
  - období, ve kterém je cena nebo možnost přijetí nabídky platná;
  - způsob platby, dodání nebo provádění dohody;
  - zda je právo na odstoupení od smlouvy platné či nikoli;
  - způsob, jakým jste informováni o nežádoucích opatřeních před uzavřením dohody, a způsob, jakým můžete tato opatření opravit před uzavřením dohody;
  - kodexy chování, které dodržujeme, a způsob, jakým si můžete tyto kodexy chování prohlížet elektronicky;
  - způsob, jakým si můžete prohlédnout údaje, které jsme o vás uložili;
  - minimální trvání smlouvy na dálku, jedná-li se o transakci trvání.
 2. Při dodání produktu, služby nebo digitálního obsahu od nás obdržíte následující informace:
  - informace uvedené v odstavci 1, pokud jste je již nedostali před plněním dohody;
  - podmínky pro zrušení dohody, pokud trvá déle než jeden rok nebo je na dobu neurčitou;
  - informace o našich službách po zakoupení a zárukách;
  - zda máte právo na odstoupení a jak jej můžete použít;
  vzorový formulář pro výběr;
  - naši korespondenční adresu, na které můžete podat písemnou stížnost.

Tyto informace obdržíte elektronicky, abyste je mohli uložit na trvalý datový nosič (například na USB flash disk). Na požádání vám také zašleme tyto informace písemně.

3. V případě rozšířené transakce se odstavec 2 vztahuje pouze na první dodávku.

Článek 5 Potvrzení a bezpečnost

 1. Pokud jste zadali objednávku, obdržíte od nás elektronické potvrzení. Dokud toto potvrzení neobdržíte, můžete nákup zrušit zrušením smlouvy (viz článek 10).
 2. Při objednávce přes internet chráníme vyměněná data a online prostředí. Pokud platíte elektronicky, poskytujeme správná bezpečnostní opatření.
 3. Můžeme zjistit, zda můžete splnit svou platební povinnost a zda můžete uzavřít smlouvu na dálku odpovědně, pokud zůstaneme v souladu se zákonem. Pokud máme důvody neuzavřít s vámi dohodu, můžeme motivovat vaši objednávku nebo žádost o odmítnutí nebo připojení zvláštních podmínek k jejímu provedení.

Článek 6 Právo na odstoupení od smlouvy při dodání produktů

Při nákupu produktů máte 14denní lhůtu na vychladnutí.

 1. Období reflexe začíná v den poté, co jste obdrželi produkt nebo že jej převzala jiná osoba, kterou jste určili předem - nikoli dopravce -; nebo:

  a. pokud jste si objednali několik produktů v jedné objednávce: den, kdy jste vy nebo jiná vámi určená osoba - ne dopravce - obdrželi poslední produkt. Pokud jsme vás o tom jasně informovali před procesem objednání, můžeme odmítnout objednávku pro několik produktů s různou dodací lhůtou.

  b. pokud dodávka produktu sestává z několika zásilek: den, kdy jste vy nebo jiná vámi určená osoba - ne dopravce - obdrželi poslední zásilku;

  c. v případě dohod o pravidelné dodávce produktů během určitého období: den, kdy jste vy nebo jiná osoba, kterou jste určili - ne dopravce - obdrželi první produkt.

 2. Dohodu můžete ukončit během 14denní lhůty na rozmyšlenou (viz článek 10).
 3. Během doby chlazení musíte s výrobkem a obalem zacházet opatrně. To znamená, že produkt rozbalíte nebo použijete pouze v míře nezbytné k posouzení, zda si chcete produkt ponechat. Základním principem je, že s produktem můžete manipulovat a kontrolovat jej pouze v obchodě. Odpovídáte pouze za odpisy produktu, které vyplývají ze způsobu manipulace s produktem, který přesahuje rámec povolený v tomto odstavci 3.
  Neodpovídáte za odpisy produktu, pokud jsme vám neposkytli všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení před nebo při uzavření smlouvy. Pokud využijete svého práva na odstoupení od smlouvy, vrátíte nám výrobek se všemi dodanými doplňky a - pokud je to možné - v původním stavu a obalu. Jasně a rozumně vás informujeme o tom, jak to můžete udělat.
 4. Pokud využijete svého práva na odstoupení od smlouvy, platíte pouze náklady na vrácení.
 5. Všechny ostatní náklady, které jste již zaplatili, včetně nákladů na dopravu, budou vráceny do 14 dnů ode dne, kdy jste nahlásili zrušení. Pokud produkt sami nesbíráme, můžeme počkat na vrácení peněz, dokud neobdržíme produkt nebo dokud neprokážete, že byl produkt vrácen.

Článek 7 Právo na odstoupení od smlouvy při dodání služeb a digitálního obsahu, které nejsou dodány na hmotném nosiči

 1. Při poskytování služeb a digitálního obsahu, které nejsou dodávány na nosiči materiálu, máte lhůtu na rozmyšlenou 14 dní. Období reflexe začíná v den po uzavření dohody. Během doby na rozmyšlenou můžete smlouvu zrušit bez udání důvodu.
 2. Poskytneme vám nabídku, nebo nejpozději při dodání služby, informace o tom, jak můžete využít svého práva na odstoupení od smlouvy.
 3. Všechny náklady, které jste již zaplatili, budou vráceny do 14 dnů, které se počítají ode dne, kdy jste nás o zrušení informovali.

Článek 8 Prodloužená lhůta na rozmyšlenou pro výrobky, služby a digitální obsah, které nebyly dodány na hmotném nosiči, není-li právo na odstoupení od smlouvy informováno

 1. Pokud vám poskytneme zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo
  pokud jste nepředložili vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, vaše období na rozmyšlenou končí 12 měsíců po skončení původního období na rozmyšlenou stanoveného v souladu s články 6 a 7.
 2. Pokud jsme vám poskytli informace uvedené v předchozím odstavci do 12 měsíců od data účinnosti původního období pro rozmyšlenou, vyprší vaše období pro rozmyšlenou 14 dní po dni, kdy jste tyto informace obdrželi.

Článek 9 Vyloučení práva na odstoupení

V řadě případů nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Musíme to však nahlásit jasně a před uzavřením dohody. Jedná se o:

- Produkty nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, na které nemáme žádný vliv a které se mohou vyskytnout během ochranné lhůty.
- Dohody uzavřené během veřejné dražby. Veřejnou dražbou se rozumí způsob prodeje, při kterém nabízíme produkty, digitální obsah a / nebo služby spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo kterému je dána příležitost být osobně přítomen na aukci pod dohledem dražebníka a kde je úspěšný uchazeč je povinen zakoupit produkty, digitální obsah a / nebo služby.
- výrobky, které byly vyrobeny v souladu s pokyny spotřebitele (přizpůsobení);
- výrobky, které mohou během doby chlazení zkazit nebo mít omezenou životnost;
- Snadné kopírování produktů, když je pečeť poškozena, jako jsou hry, DVD a CD;
- jednotlivé noviny a časopisy (bez předplatného);
- Alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána po uzavření spotřebitelského nákupu, jejichž dodání může proběhnout až po třiceti dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísáních trhu, na které obchodník nemá žádný vliv;
- Výrobky, které nejsou vhodné pro vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a pro které byla po dodání porušena pečeť.
- výrobky, které jsou neodvolatelně smíchány s jinými výrobky po dodání kvůli své povaze;

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
- Služby související s ubytováním, dopravou, restauračním provozem nebo volnočasovými aktivitami, které mají být prováděny k určitému datu nebo během určitého období. Jedná se například o výlety, akce, vstupenky atd .;
- Sázky a / nebo loterie;
- Služby, které jsou plně prováděny se souhlasem zákazníka ve lhůtě 14 kalendářních dnů na rozmyšlenou a kde zákazník výslovně prohlásil, že se vzdal práva na odstoupení od smlouvy. Například příprava zahrady na zimu nebo pronájem nářadí, když je tato služba plně prováděna během doby chlazení.

Právo na vyloučení digitálního obsahu
U digitálního obsahu, který není dodáván na materiálním médiu (jako je DVD, CD nebo CD-ROM) - týká se to hlavně aplikací, hudebního toku a různých stahování - platí 14denní lhůta na rozmyšlenou, pokud produkt nebo služba již nejsou v rámci doba chlazení je dodána. Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud spotřebitel uvedl, že souhlasí s dodáním digitálního obsahu během doby na rozmyšlenou.

Toto prohlášení a prohlášení, že se spotřebitel vzdává svého práva na zrušení, musí být zahrnuto do potvrzení dohody.

Snížení hodnoty v případě stažení (částečně) použitých služeb během období rozmyšlenou
Protože okamžik zahájení služby již není rozhodující, je možné zrušit částečně provedenou nebo zakoupenou službu. Na druhé straně musí spotřebitel přiměřeně uhradit náklady na část služby, která byla poskytnuta. Podmínkou je, že podnikatel předem informoval spotřebitele o těchto nákladech.

Článek 10 Zrušení zrušením

 1. Smlouvu můžete ukončit zdarma ve 14denní lhůtě na rozmyšlenou a také v případě, že jste objednávku ještě neobdrželi (viz článek 6 pro produkty, článek 7 pro služby a / nebo digitální obsah a článek 9 pro možné výjimky).
 2. Právo na odstoupení od smlouvy využijete zasláním jednoznačného prohlášení poštou nebo e-mailem do těchto 14 dnů, v nichž chcete smlouvu ukončit. Formulář můžete také použít pro zrušení / zrušení. Tento formulář si můžete stáhnout prostřednictvím odkazu modelová forma zrušení.
  Datum odeslání vašeho e-mailu nebo poštovní razítko na vašem dopise určuje dobu 14 dnů.
 3. Poté, co jste uplatnili své právo na odstoupení od smlouvy, máte stále 14 dní na vrácení produktu s dostatečným poštovným a doporučenou poštou. Náklady na vrácení jsou pro váš účet; uschovejte si důkladně doklad o zásilce, dokud od nás nedostanete potvrzení.
 4. Vracíte výrobek se všemi dodanými doplňky, pokud je to přiměřeně možné, v původním stavu a balení a v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny, které poskytujeme.
 5. Riziko a důkazní břemeno nesete za správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
 6. Pokud u služeb zrušíte první výslovný požadavek, že služba začíná během období reflexe, dlužíte částku, která odpovídá části služby, která již byla provedena v době zrušení,
 7. Pokud zrušíte, neplatíte za (částečné) poskytování služeb, jako jsou:
  a. nebyly vám poskytnuty informace o právu na odstoupení, náhradě nákladů v případě odstoupení a vzorovém formuláři pro odstoupení;
  b. výslovně jste nepožádali o zahájení služby během doby chlazení.
 8. Pokud odvolání zrušíte, neplatíte za úplné nebo částečné doručení digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, pokud:
  a. jste se před dodáním výslovně nedohodli, že začnete s dodržováním dohody před koncem lhůty na zvážení;
  b. neuznali jste, že jste při udělení vašeho souhlasu ztratili právo na odstoupení; nebo:
  c. toto tvrzení jsme od vás nepotvrdili.
 9. Pokud využijete svého práva na odstoupení od smlouvy, budou všechny stávající dohody automaticky ukončeny.

Článek 11 Cena

 1. Cena produktu nebo služby nabízené během doby platnosti uvedené v nabídce nesmí být námi navýšena, s výjimkou případu změny sazby DPH.
 2. Odchylně od odstavce 1 mohou být produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají kolísáním, nabízeny s proměnlivými cílovými cenami.3. Cenu můžeme zvýšit pouze do 3 měsíců od uzavření smlouvy, pokud je zvýšení výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
 3. Cenu můžeme zvýšit pouze od 3 měsíců po uzavření dohody, pokud to bylo určeno před uzavřením dohody a:
  zvýšení ceny je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo:
  b. můžete smlouvu zrušit v den, kdy se zvýšení ceny projeví.
 4. Všechny spotřebitelské ceny zahrnují DPH.

Článek 12 Shoda a záruka

 1. Zaručujeme, že produkty a / nebo služby jsou v souladu s dohodou, se specifikacemi uvedenými v nabídce, s přiměřenými požadavky na spolehlivost a / nebo použitelnost as právními ustanoveními a předpisy platnými ke dni uzavření smlouvy. nebo vládní nařízení.
 2. My, výrobce nebo dovozce, vám můžeme nabídnout systém záruk. Toto nařízení se nedotýká práv a nároků, které máte v případě neplnění našich povinností podle zákona a / nebo dohody na dálku.

Článek 13 Dodání a provádění

 1. Při přijímání a provádění objednávek na produkty a při posuzování žádostí o poskytování služeb jsme opatrní.
 2. Místo dodání je založeno na adrese, kterou nám poskytnete.
 3. Přijaté objednávky provádíme nejpozději do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto delší dodací období. Pokud je dodávka zpožděna nebo pokud nelze objednávku provést nebo ji provést pouze částečně, budete upozorněni do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě máte právo vypovědět smlouvu bez nákladů.
 4. V případě zrušení podle odstavce 3 vám vrátíme částku, kterou jste již zaplatili.
 5. Riziko poškození nebo ztráty výrobků nese na nás až do okamžiku doručení vám nebo dříve určenému a oznámenému zástupci - nikoli dopravci.

Článek 14 Trvání transakcí: zrušení, prodloužení a doba trvání

 1. Smlouvu můžete zrušit na dobu neurčitou, která se týká transakce s dobou trvání, pokud dodržujete dohodnutá stornovací pravidla a s dobou zrušení maximálně jeden měsíc.
 2. Smlouvu na dobu určitou, která se týká transakce s dobou trvání, můžete kdykoli zrušit do konce stanovené doby trvání, pokud tím dodržujete dohodnutá stornovací pravidla a s dobou zrušení maximálně jeden měsíc.
 3. Dohody z odstavců 1 a 2 tohoto článku můžete zrušit, aniž byste omezili čas nebo období, pokud:
  a. Můžete zrušit stejným způsobem, jako jste uzavřeli smlouvu;
  b. můžete zrušit se stejnou zrušovací lhůtou, jakou jsme sami určili.
 4. Smlouva na dobu určitou, která se týká rozšířené transakce, nemůže být automaticky obnovena nebo obnovena po určitou dobu.
 5. Odchylně od odstavce 4 lze smlouvu na dobu určitou, která se týká transakcí s denními, zpravodajskými a týdenními novinami a časopisy, prodloužit na dobu určitou až na 3 měsíce, pokud tuto prodlouženou dohodu můžete zrušit na konci prodloužení. s výpovědní lhůtou nejvýše jednoho měsíce.
 6. Smlouva na dobu určitou, která se týká rozšířené transakce, může být automaticky obnovena na dobu neurčitou, pokud můžete kdykoli zrušit výpovědní lhůtu nejvýše jednoho měsíce. Lhůta pro zrušení je maximálně tři měsíce, jedná-li se o dohodu o doručování denních, zpravodajských a týdenních novin, které jsou doručovány méně než jednou měsíčně.
 7. Smlouva s omezenou dobou trvání na pravidelné zavádění denních novin, zpráv a týdenních novin a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) neprobíhá mlčky a končí automaticky po zkušební nebo úvodní době.
 8. Pokud dohoda trvá déle než 1 rok, můžete dohodu zrušit kdykoli po 1 roce s výpovědní lhůtou maximálně jednoho měsíce, pokud to přiměřenost a spravedlnost nevylučují zrušení před uplynutím sjednané doby trvání.

Článek 15 Platba

 1. Není-li dohodnuto jinak, musíte splatnou částku zaplatit do 14 dnů ode dne, který začíná po uplynutí lhůty na zvážení. Pokud jsou různé produkty z jedné objednávky dodávány v různých časech, začíná platební lhůta po dodání posledního produktu. Chcete-li smlouvu o poskytování služby, musíte zaplatit do 14 dnů poté, co obdržíte potvrzení dohody. Pokud nemáte lhůtu na rozmyšlenou, musíte zaplatit do 14 dnů ode dne po uzavření dohody.
 2. V případě nákupu na dálku nemusí všeobecné podmínky nikdy vyžadovat zálohu ve výši více než 50% a pokud není dohodnuto jinak, zaplatíte (zbytek) kupní cenu při dodání objednávky nebo po dodání služby.
 3. Pokud byla dohodnuta záloha, nemůžete před uplatněním dohodnuté zálohy uplatňovat žádná práva týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby (služeb).
 4. Pokud nezaplatíte (včas), máme právo vám naúčtovat přiměřené mimosoudní náklady na výběr, které vám byly oznámeny předem. Výše těchto nákladů je stanovena zákonem. Tyto náklady na výběr dosahují maximálně: 15% z nezaplacených částek do 2 500 EUR; 10% na následných 2 500 EUR a 5% na následných 5 000 EUR s minimem 40 EUR. U účtů nižších než 267 EUR je procento nákladů na výběr vyšší než 15%. Důvodem je skutečnost, že na náklady na výběr je stanovena zákonná minimální částka 40 EUR. Je váš účet nižší než 267 EUR? Poté zaplatíte minimální částku 40 EUR. Pro váš prospěch se můžeme odchýlit od uvedených částek a procent.

Článek 16 Stížnosti

 1. Vaše stížnost vyřizujeme podle postupu uvedeného v tomto stížnosti.
 2. Stížnosti na provedení dohody nám musí být podány neprodleně, plně a jasně, jakmile zjistíte vady.
 3. Přijetí podané stížnosti je okamžitě potvrzeno a zodpovězeno do 14 dnů ode dne přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, zašleme vám oznámení do 14 dnů, kdy můžete očekávat odpověď.
 4. Pokud máte stížnost, můžete ji vždy nahlásit na evropské platformě RSO http://ec.europa.eu/odr

Článek 17 Spory

Spory mezi vámi a námi o vytvoření nebo provádění dohod mohou být předloženy vámi i námi Výboru pro spory ve Výboru pro nadaci spotřebitelských sporů (SGC) nebo v Ústavu pro stížnosti na finanční služby (Kifid).

Článek 18 Duševní vlastnictví

Jako spotřebitel výslovně berete na vědomí, že všechna práva duševního vlastnictví k informacím, komunikacím nebo jiným výrazům týkajícím se produktů a / nebo internetových stránek patří nám, našim dodavatelům nebo jiným oprávněným stranám.

Článek 19 Osobní údaje

Vaše data zpracováváme pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://popcards.nl/privacy-beleid/

Článek 20 Rozhodné právo a příslušný soud

Nizozemské právo se vztahuje výhradně na všechny naše nabídky, dohody a jejich provádění.

Článek 21 Odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat reklamy třetích stran nebo odkazy na jiné stránky. Nemáme žádný vliv na zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran nebo jejich stránek a za to neneseme odpovědnost.

Článek 22 Vaše informace

Vždy se můžete písemně nebo e-mailem zeptat, která data jsou od vás zpracována. Můžete nás také požádat písemně nebo e-mailem o vylepšení, doplnění a další opravy vašich údajů, které zpracujeme co nejdříve. Pokud si již nepřejete dostávat informace, můžete nás o tom informovat. Informace budou zaslány, pouze pokud jste uvedli svou e-mailovou adresu.

Článek 23 Dodatečná nebo jiná ustanovení

Další ustanovení nebo ustanovení, která se odchylují od těchto všeobecných podmínek, vás nemusí znevýhodňovat. Tato ustanovení musí být zaznamenána písemně nebo musí být dostupná takovým způsobem, abyste je mohli přístupným způsobem uložit na trvalé médium.

Článek 24 Změny obecných podmínek

Změny těchto obchodních podmínek nabudou účinnosti až poté, co budou vhodným způsobem oznámeny. V případě, že během trvání nabídky dojde ke změnám, budou mít přednost ustanovení, která jsou pro vás nejvýhodnější.

0
Váš nákupní košík