Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de webwinkel van Popcards.nl. U kunt de voorwaarden lezen of downloaden.

Popcards.nl is een webwinkel waarop wenskaarten worden aangeboden, die u online kunt kopen. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Popcards.nl die van toepassing zijn als u gebruik maakt van de aanbiedingen van Popcards.nl. Popcards.nl adviseert u om inhoudelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Gebruikt u deze website, dan aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden van deze site, evenals de algemene voorwaarden van Popcards.nl. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 1 Definities

In onze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

Wij:
De webwinkel Popcards.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, diensten en toegang tot digitale inhoud op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt.

U:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met ons een overeenkomst op afstand aangaat.

Overeenkomst op afstand:
De overeenkomst tussen Popcards.nl en u, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst.

Techniek voor communicatie op afstand:
Het middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest. Zoals via telefoon of internet.

Bedenktijd:
De termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:
Uw recht om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Modelformulier voor herroeping:
Het bij deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Deze formulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als u voor uw bestelling geen herroepingsrecht heeft.

Dag:
Kalenderdag.

Duurtransactie:
De overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.

Duurzame gegevensdrager:
Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat wij en u in staat stelt om informatie die aan ons of u persoonlijk is gericht, ongewijzigd op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, mogelijk maakt.

Digitale inhoud:
Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2 Onze identiteit

Popcards.nl is een webwinkel van Starring Partner BV.

Correspondentie-adres:
Popcards.nl / Starring Partner BV
Rosariumlaan 1
3972 GE Driebergen

Utrecht, Nederland
(géén bezoekadres)

Telefoon: +31.(0)6.10.18.20.33
Mail: info@popcards.nl

Starring Partner BV: KVK 28062012 / BTW NL8022.78.814.B01
Bankrekening: Iban NL26 INGB  0656 9487 36 / Bic INGBNL2A.

Artikel 3 Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons aan u en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar op onze website voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis schriftelijk toe.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zullen wij, anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten, deze algemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. Dit doen wij op zodanige wijze dat u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis elektronisch toe.
 4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, gelden de voorwaarden die voor u het meest gunstig zijn.

Artikel 4 Informatie over het aanbod

 1. Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, zoals een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud, die overeenkomen met de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in ons aanbod binden ons niet tot levering. Bovendien krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
  – de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
  – de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld afleveringskosten en BTW;
  – de termijn waarin de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldig is;
  – de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  – of het herroepingsrecht wel of niet geldig is op de overeenkomst;
  – de wijze waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u ongewenste handelingen op de hoogte wordt gesteld, en de wijze waarop u deze handelingen kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  – de gedragscodes waar wij ons aan houden en de wijze waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken;
  – de wijze waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
  – de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.
 2. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende informatie:
  – de in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;
  – de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  – informatie over onze service na aankoop en garanties;
  – of u een herroepingsrecht heeft en de wijze waarop u hiervan gebruik kan maken;
  het modelformulier voor herroeping;
  – ons correspondentie-adres, waar u schriftelijk een klacht kunt indienen.

Deze informatie krijgt u elektronisch, zodat u deze kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een usb-stick). Op verzoek sturen wij u deze informatie ook schriftelijk toe.

3. Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging

 1. Als u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang u deze bevestiging niet heeft ontvangen, kunt u afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 10).
 2. Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor de juiste veiligheidsmaatregelen.
 3. Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wanneer wij redenen hebben om de overeenkomst met u niet aan te gaan, kunnen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van 14 dagen.

 1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf aangewezen andere persoon -niet de vervoerder- in ontvangst is genomen; of:

  a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen andere persoon -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij kunnen wanneer wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren.

  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop u of een door u aangewezen andere persoon -niet de vervoerder- de laatste zending heeft ontvangen;

  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u of een door u aangewezen andere persoon -niet de vervoerder- het eerste product heeft ontvangen.

 2. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 10).
 3. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan in dit lid 3.
  U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij u niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u daarna het product met alle geleverde toebehoren en -indien mogelijk- in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij informeren u duidelijk en redelijk over de wijze waarop u dit kunt doen.
 4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u alleen de kosten van terugzending.
 5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij uiterlijk binnen 14 dagen terug, gerekend vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld. Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd

 1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd, heeft u een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
 2. Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 3. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij uiterlijk binnen 14 dagen terug, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

Artikel 8 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht

 1. Indien wij aan u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
  modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, loopt uw bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel 6 en artikel 7 vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien wij de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan u hebben verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt uw bedenktijd 14 dagen na de dag waarop u die informatie heeft ontvangen.

Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht

In een aantal gevallen heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten aan u melden. Het gaat om:

– Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
– Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door ons worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
– Producten die zijn vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk);
– Producten die kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben binnen de bedenktermijn;
– Makkelijk kopieerbare producten wanneer de verzegeling is verbroken, zoals games, dvd’s en cd’s;
–  Losse kranten en tijdschriften (geen abonnementen);
–  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
–  Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
–  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Uitsluiting herroepingsrecht diensten
– Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Dit zijn bijvoorbeeld reizen, evenementen, tickets, e.a.;
– Weddenschappen en/of loterijen;
– Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien. Bijvoorbeeld het winterklaar maken van de tuin of de verhuur van gereedschap, wanneer deze dienst geheel wordt uitgevoerd tijdens de bedenktijd.

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud
Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd – hiermee worden vooral bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads – geldt een bedenktijd van 14 dagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor zover de consument verklaard heeft om akkoord te gaan met levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.

Deze verklaring én de verklaring dat de consument afstand doet van zijn recht op ontbinding moet in de bevestiging van de overeenkomst worden opgenomen.

Waardevermindering bij herroepen tijdens de bedenktijd (deels) gebruikte diensten
Omdat het moment van aanvang van de dienst niet meer doorslaggevend is, ontstaat de mogelijkheid om ook een deels uitgevoerde of afgenomen dienst te herroepen. Daar staat echter tegenover dat de consument de kosten van het gedeelte van de dienst dat is uitgevoerd naar evenredigheid dient te vergoeden. Voorwaarde is wel dat de ondernemer de consument vooraf over deze kosten heeft geïnformeerd.

Artikel 10 Ontbinding door herroeping

 1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd van 14 dagen en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 9 voor mogelijke uitzonderingen).
 2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze 14 dagen per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. U kunt ook gebruik maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier downloaden via de link modelformulier van herroeping.
  De verzenddatum van uw e-mail of poststempel op uw brief is bepalend voor de termijn van 14 dagen.
 3. Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht heeft u nog 14 dagen de tijd om het product voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van ons een bericht van ontvangst heeft ontvangen.
 4. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 6. Voor diensten geldt, dat als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens uw bedenktijd, u een bedrag verschuldigd bent dat overeenkomt met het gedeelte van de dienst dat al is uitgevoerd op het moment van herroeping,
 7. Als u herroept betaalt u niet voor de (gedeeltelijke) uitvoering van diensten als:
  a. aan u de informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping en het modelformulier voor herroeping niet is verstrekt;
  b. u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. Als u herroept betaalt u niet voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:
  a. u voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van uw toestemming; of:
  c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen.
 9. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 De prijs

 1. De prijs van het aangeboden product of de dienst gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur mag door ons niet worden verhoogd, behalve bij verandering in BTW tarief.
 2. In afwijking van lid 1 kunnen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen, door ons met variabele richtprijzen worden aangeboden.3. De prijs mag binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen door ons worden verhoogd als de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De prijs mag vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen door ons worden verhoogd als dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst vastgelegd is en:
  a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of:
  b. u de overeenkomst kan opzeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Alle consumentenprijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 Conformiteit en garantie

 1. Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Wij, een fabrikant of een importeur, kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
 3. Wij voeren geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding op grond van lid 3 betalen wij het bedrag dat u reeds betaald heeft terug.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger -niet de vervoerder.

Artikel 14 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

 1. U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 2. U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel opzeggen zonder beperking van tijdstip of periode indien:
  a. U kunt opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
  b. u kunt opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, kan niet stilzwijgend worden verlengd of worden vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van lid 4 mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal 3 maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om een overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal per maand worden bezorgd.
 7. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 8. Als een overeenkomst langer dan 1 jaar duurt, mag u na 1 jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 15 Betaling

 1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u het verschuldigde bedrag betalen binnen 14 dagen vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. Als verschillende producten uit één bestelling op verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging van het laatste product. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u betalen binnen 14 dagen nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u geen bedenktijd heeft, dan moet u binnen 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.
 2. Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, u (de rest van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of na het leveren van een dienst.
 3. Wanneer vooruitbetaling is afgesproken, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de afgesproken vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijk gemaximeerd. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de daaropvolgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Voor rekeningen lager dan € 267,- is het percentage incassokosten wel meer dan 15%. Dit komt doordat er wettelijk een minimumbedrag van € 40,- voor incassokosten is vastgesteld. Is uw rekening lager dan € 267,-? Dan betaalt u het minimumbedrag van € 40,-. Wij kunnen ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Wij behandelen uw klacht zoals is beschreven in deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De ontvangst van de ingediende klacht wordt omgaand bevestigd en binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij binnen de termijn van 14 dagen een indicatie wanneer u een antwoord kan verwachten.
 4. Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform via http://ec.europa.eu/odr

Artikel 17 Geschillen

Geschillen tussen u en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door u als door ons worden voorgelegd aan de geschillencommissie bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Artikel 18 Intellectueel eigendom

Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 19 Persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. U vindt ons privacy beleid op: https://popcards.nl/privacy-beleid/

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Links

Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 22 Uw gegevens

U kunt altijd schriftelijk of per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u schriftelijk of per e-mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen en andere correcties in uw gegevens aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 24 Wijzigingen algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden gaan pas in werking nadat deze op gepaste wijze zijn kenbaar gemaakt. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod gaan de voor u meest gunstige bepalingen voor.

0
Je winkelmand